Popüler Makaleler

 • İnfaz Kanunu ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Değerlendirilmesi - Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu

  TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ - HUKUK FAKÜLTESİ

  1

  CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN İLE BAZI

  KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİNİN

  DEĞERLENDİRMESİ

  Öncelikle belirtmeliyim ki, Cumhuriyet’in kuruluşundan bu tarafa ülkemizde af ve benzeri

  müesseselere sıklıkla başvurulduğu görülmektedir. Yaklaşık 90 yıllık tecrübemiz, bu müesseselere

  başvurulmasının suçlulukla mücadele bakımından faydalı bir enstrüman olmadığını ortaya koymuştur.

  Cezaevlerindeki yoğunluk, yeni cezaevi açma ihtiyacı resmi istatistikler de dikkate alındığında bu

  objektif saptamayı doğrulamaktadır. Şu andaki sayılara baktığımızda da yaklaşık 300.000 kişinin

  cezaevinde bulunması herkes bakımından düşündürücü bir sonuç olmalıdır. Bu meselenin psikolojik,

  ekonomik ve sosyolojik tartışmalarını bir tarafa bırakacak olursak ülkemizde suç işleme oranın yüksek

  olduğu ülkemizde verilen cezalar ne gereği gibi çekilmekte ne de kişilerin cezaevi koşullarında topluma

  yeniden kazandırılması mümkün olabilmektedir. Bu gerçeği çekinmeden ifade etmeliyiz.

  Değerlendirmeye geçmeden önce dikkat çekmek istediğim husus ve uyarı 1999 yılında

  çıkartılan ve kamuoyunda Rahşan Ecevit Affı olarak ifade edilen 4616 sayılı Kanunun yarattığı akıl

  almaz hukuki sorunlardır. Türk Adliyesi yıllarca bu kanunun öngördüğü hükümler çerçevesinde infaz

  sürelerini hesaplayabilmekle uğraşmış ve mevcut yükü üzerine ilave olarak katlanılmaz bir mesai ile

  karşı karşıya bırakılmıştı. Aşağıda ana başlıklar altında değineceğim bu düzenleme de korkarım aynı

  karmaşayı yaratabilecek bir içeriğe sahip görünmektedir. Mutlaka cezaevlerinin boşaltılması gerektiğine

  siyaseten inanılıyorsa bunun yolu daha anlaşılır ve basit çözümlerden geçmektedir. Sonuç kısmında

  buna ilişkin bir vurgu yapılacaktır.

  Kanun teklifine genel olarak bakıldığında; 16/5/2001 tarihli ve 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği

  Kanunu, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza

  Muhakemesi Kanunu, 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında

  Kanun, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, 3/7/2005 tarihli ve 5402 sayılı Denetimli

  Serbestlik Hizmetleri Kanunu, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,

  24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle

  Mücadele Kanunu, 6/8/1997 tarihli ve 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları

  Kurumuna İlişkin Bazı Mali Hükümlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 2/7/2012 tarihli ve 6352

  sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın

  Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun olmak üzere

  toplam 11 kanunda değişiklik önerildiği görülmektedir.

  TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ - HUKUK FAKÜLTESİ

  2

  Şüphesiz kamuoyunu ilk planda 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik

  Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun (CGTİHK)’da önerilen değişiklikler ilgilendirmektedir. Özetle

  kamuoyu, suçlular, mağdurlar, kim ya da kimlerin hangi süre içerisinde cezaevinden çıkacağını merak

  etmektedirler. Biz bu bilgilendirmemizde önce Türk Ceza Kanunu (TCK)’nda, sonra Ceza Muhakemesi

  Kanunu(CMK)’nda, son olarak ise İnfaz Kanunu’nda yapılan değişikliklerin bir kısmını ele alacağız.

  A. TÜRK CEZA KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA:

  I. İnfaz hakimliğinin daha etkin hale getirilmesi amacıyla 16/5/2001 tarihli ve 4675 sayılı İnfaz

  Hakimliği Kanunu’nda yapılan değişikliklerle bağlantılı olarak TCK’nin 50. (Kısa süreli hapis

  cezasına seçenek yaptırımlar) ile 51. (Hapis cezasının ertelenmesi) maddelerinde hüküm

  kesinleştikten sonra hükmü veren infaz hakiminin görev alanı belirlenmiştir. 4675 sayılı İnfaz

  Hakimliği Kanunu’nda yapılan değişiklikler ana hatlarıyla isabetli olmakla birlikte bu

  düzenlemenin Türk Ceza Kanunu’nda değil, bahsi geçen kanunda yapılması daha doğru olurdu.

  II. “Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma”ya ilişkin TCK’nin 53.maddedeki düzenlemenin

  3.fıkrasına yapılan ekleme ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezası infaz edilen

  kişilere de, mahkum olduğu hapis cezası ertelenen veya koşullu salıverilen hükümlüler

  bakımından olduğu gibi, altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkisinin tanındığı

  görülmektedir. Bu isabetli bir düzenlemedir. Hapis cezasının ertelenmesi ve koşullu salıverilme

  düzenlemesinde öngörülen sonuçlarla da uyumludur.

  Bahsi geçen fıkranın 2.cümlesinde de değişiklik yapılarak maddenin 1.fıkrasının (e) bendinde

  yer alan “bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi

  bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra

  etmekten” yoksun bırakmaya ilişkin uygulamanın yalnızca mahkum olduğu hapis cezası

  ertelenen kişiler bakımından değil, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezası infaz

  edilen ya da koşullu salıverilen hükümlü hakkında da uygulanmayabileceği belirtilmiştir. Ne

  var ki, güvenlik tedbirinin niteliği gereği başkasının gözetimi altında çalışması gereken kişinin

  kendi sorumlulukları altında mesleğini icra etmesi doğru değildir. Özetle, bu değişiklik güvenlik

  tedbirinin niteliği ile bağdaşmayan bir durum ortaya çıkarmaktadır.

  Bir diğer husus ise söz konusu düzenlemenin 53.maddenin 5.fıkrası ile çelişmesidir. Belli

  hakları kullanmaktan yoksun kılmayı düzenleyen bu maddede temel prensip cezanın infaz

  edilmesi ile birlikte yasakların kalkmasıdır. Bu isabetli prensibe çeşitli nedenlerden dolayı

  istisnalar getirilmiştir. Bu istisnaların bir tanesi de yine 5.fıkrada kişiye tanınan hak ve yetkinin

  kötüye kullanılması şeklinde suç işlenmesi halinde infaz sonrasında da belli hakları

  TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ - HUKUK FAKÜLTESİ

  3

  kullanabilmenin mümkün olamamasıdır. Yeni düzenleme bu süreyi infazın tamamlanmasından

  çok önceye çekebilmektedir. Olası bu uygulama asla doğru değildir.

  III. Bir diğer değişiklik ise TCK’nin 86.maddesinde düzenlenen kasten yaralama fiilinin üçüncü

  fıkrasında sayılan nitelikli haller arasına “canavarca his” saikiyle suçun işlenmesinin ayrı bir

  bent olarak eklenmesi ile cezanın fıkrada belirtilen diğer nitelikli hallerden farklı olarak

  “yarı oranında” değil de “bir kat” artırılmasıdır.

  Teklifin gerekçesinde suçla etkin mücadele edilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla söz

  konusu düzenlemenin yapıldığı belirtilerek canavarca his saiki ile yaralama suçunun

  işlenmesine “yüze kezzap atmak” örneği verilmiştir. Bu noktada belirtilmeliyiz ki, kamuoyunda

  infial uyandıran hadiselerden yola çıkarak düzenlemeler yapmak başkaca sorunlar yaratacaktır.

  Öyle ki, verilen örnek fiilin işleniş şekline ilişkin olup saikten ayırt edilmelidir. Canavarca his

  ile yaralama suçundan bahsedebilmek için failin bu yönde bir saikinin olması gerekir. Bu da

  tamamen manevi unsura ilişkin bir durumdur. Saik söz konusu olduğunda da başkaca ispat

  sorunları ile karşılaşılabilir. Bu tarz sorunlarla karşılaşmamak adına Teklif ile önerilen

  değişiklik yerine birinci fıkrada yer alan temel cezanın alt ya da üst sınırını artırmak daha uygun

  olacaktır.

  IV. TCK’nin 220.maddesinde düzenlenen “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçu bakımından

  ise suç işlemek amacıyla örgüt kuran, yöneten ve bu amaçla kurulmuş örgüte üye olanların

  cezalarının alt ve üst sınırları artırılmıştır. Bu noktada dikkat çekici olan Teklif ile cezanın

  artırılması gündeme gelmekteyken, 5275 sayılı CGTİHK’nin 107.maddesinin 4.fıkrasında suç

  işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan süreli hapis cezasına mahkum edilmiş olanların koşullu

  salıverilmeden faydalanabilmek için infaz kurumunda geçirilmeleri gereken sürenin aşağı

  çekilmesidir. Mevcut düzenleme uyarınca koşullu salıverilmeden faydalanabilmek için süreli

  hapis cezasına mahkum edilmiş olan kişilerin cezalarının 3/4’ünün infaz kurumunda geçirmeleri

  gerekirken, değişiklik ile bu oran 2/3’e inmektedir. Anılan düzenleme bu yönüyle çelişkilidir.

  V. TCK’nin 241.maddesinde yer alan tefecilik suçunun işlenmesi halinde verilecek cezanın üst

  sınırı 5 yıldan 6 yıla çıkarılmış, adli para cezasının gün biriminin alt sınırı beşyüz gün olarak

  düzenlenmiştir. Bu nitelikli halin hangi ihtiyaçtan dolayı ilave edildiği anlaşılamamaktadır. Bu

  ihtiyacı ortaya koyacak istatiksel bir verinin gerekçede yer alması doğru olurdu. Aslında

  TCK’nin 220.maddesi karşısında bu nitelikli halin mevzuatımızda bazı suç tiplerinde ayrıca yer

  alması isabetli değildir. Bilindiği üzere sadece örgütün varlığı ceza verilmesi için yeterlidir. Bu

  ve benzeri düzenlemeler bir nedenin birden fazla uygulanması sonucunu doğurduğundan

  cezanın saptanmasındaki temel ilkelerle zaten örtüşmemektedir

  TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ - HUKUK FAKÜLTESİ

  4

  B. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA:

  I. Adli kontrole ilişkin olarak CMK’nin 109.maddesinin 4.fıkrası “Maruz kaldığı ağır bir hastalık

  veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremediği

  13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun

  16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca tespit edilen şüpheli ile gebe olan veya doğurduğu

  tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan kadın şüphelinin tutuklanması yerine adlî kontrol

  altına alınmasına karar verilebilir…” şeklinde düzenlenmektedir. Kanunda yer alan ana ilkeler

  yeterli olup ölçülülük ilkesinin esas alınması yeterli olacaktır. Bu maddede yapılan çok sayıda

  değişikliğe rağmen hala tutuklama kararlarının çok yüksek olmasının nedenini düşünmeliyiz.

  Keyfi uygulamaların önüne geçmek için yapılan tüm değişiklikler maalesef istenilen sonucu

  getirmemiştir. Bu konunun yasa değişikliği ile çözülemediği açıkça görülmüştür.

  Bahsi geçen 4.fıkranın ikinci cümlesi ise “…Hakkında mahkûmiyet hükmü verilmiş ve bu

  hükümle ilgili olarak istinaf veya temyiz kanun yoluna başvurulmuş olması hâlinde, UYAP

  kayıtlarını incelemek suretiyle hükmü veren ilk derece mahkemesi de adli kontrol kararı

  verebilir.” şeklinde düzenlenmiştir. İlk derece mahkemeleri hüküm mahiyetinde olmayan

  kararlarını dosya hala kendi uhdesinde ise yani inceleme yapması gereken mahkemeye henüz

  iletmemişse, gözden geçirip tekrar karar verebilirler. Belirtmek isterim ki, Bölge Adliye

  Mahkemelerinin faaliyete geçmesinden önce kapsamlı dosyaların Yargıtay’a gönderilmesi uzun

  bir zaman almaktaydı. Kişinin böyle bir durumda ilk derece mahkemesinden yeni bir karar talep

  etmesi de hak arama özgürlüğü bakımından son derece önemliydi. Ne var ki uygulamada bu

  konuda sorunlar yaşanmaktaydı. İlk derece mahkemesi hüküm verdikten sonra artık inceleme

  yapamam şeklindeki gerekçesi koruma tedbirlerine ilişkin kanun yoluna başvuruyu fiilen

  imkânsız hale getirmekteydi. Nitekim Anayasa Mahkemesi de bu yönde ihlal kararları vermiştir.

  Ancak dosyanın Bölge Adliye Mahkemesi veya Yargıtay’a gitmesinden sonra bu türden

  sorunların yaşanması olası gözükmemektedir. Dolayısıyla ilk derece mahkemesinin, UYAP

  üzerinden dahi olsa, inceleme yapması ve karar vermesi gerekli olmadığı gibi olası karmaşalara

  da sebep olabilir.

  C. CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN’DA YAPILAN

  DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA

  I. CGTİHK’ nin 14.maddesinin 2.fıkrasında yapılması istenilen değişik ile doğrudan açık ceza

  infaz kurumlarında yerine getirilecek cezalar şu şekilde düzenlenmiştir:

  a) Terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları ile örgüt faaliyeti

  kapsamında işlenen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkûm

  olanlar ile ikinci defa mükerrir olanlar ve koşullu salıverilme kararının geri alınması

  TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ - HUKUK FAKÜLTESİ

  5

  nedeniyle cezası aynen infaz edilenler hariç olmak üzere, kasıtlı suçlardan toplam üç yıl

  veya daha az hapis cezasına mahkûm olanlar.

  b) Taksirli suçlardan toplam beş yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm olanlar.

  c) Adlî para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilenler.

  d) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu gereğince tazyik hapsine tabi

  tutulanlar.

  Dikkatleri ilk çeken husus mükerrirlere ilişkin düzenlemedir. İlk defa mükerrir olanların

  doğrudan açık ceza infaz kurumlarına alınması, mükerrirlerin tehlikeli suçlular olarak kabulü ve

  aynı Kanunun 108.maddesinde yer alan mükerrirlere özgü infaz rejimine ilişkin düzenlemenin

  mantığı ile bağdaşmamaktadır. Dolayısıyla ikinci defa mükerrir olanların istisna haline gelmesi

  isabetli olmamıştır.

  14.maddenin 6. fıkrasında yapılan düzenleme ile hükümlülerin, suç ve ceza türlerine göre açık

  ceza infaz kurumlarına ayrılıp ayrılmamalarına, açık ceza infaz kurumlarında geçirecekleri

  sürelere, kapalı ceza infaz kurumlarına gönderilmelerine, doğrudan açık ceza infaz

  kurumlarına alınmalarına, doğrudan açık ceza infaz kurumlarına alınanların kapalı ceza infaz

  kurumlarına gönderilmelerine ve diğer hususlara ilişkin usul ve esasların yönetmelik ile

  belirleneceği belirtilmiştir. Bir başka ifadeyle, hükümlülerin doğrudan hürriyetine ilişkin

  konular yönetmeliğe bırakılmaktadır. Bu tarz düzenlemelerin kanun ile yapılması

  gerekir.

  II. CGTİHK’nin 105/A maddesinde yer alan denetimli serbestlik tedbiri bakımından çeşitli

  değişikliklerin yapıldığı görülmektedir. Mevcut düzenlemeden farklı olarak, denetimli

  serbestlik tedbiri için sabit bir süre yerine oransal bir koşul öngörülmektedir. Kişi, koşullu

  salıverilmeden faydalanabilmek için ceza infaz kurumunda geçirmesi gereken sürenin 4/5’ini

  ceza infaz kurumunda geçirmek ve iyi halli değerlendirilmek koşuluyla bu imkândan

  yararlanabilecektir. Ancak 105/A maddesinin 1.fıkrası uyarınca denetimli serbestlik tedbiri

  uygulanmak suretiyle infaz süresi 3 yıldan fazla olamayacaktır. Bu noktada belirtmek gerekir

  ki, Teklif ile süreli hapis cezasına mahkûm edilenlerin koşullu salıverilmeden

  faydalanabilmeleri, prensip olarak cezalarının yarısını infaz kurumunda çekmelerine ve iyi halli

  olmalarına bağlanmıştır. Dolayısıyla koşullu salıverilme (1/2) ile denetimli serbestlik (4/5)

  oranları birlikte ele alındığında ceza infaz kurumunda geçirilmesi gereken süre bakımından

  2005 öncesine geri dönüldüğü anlaşılmaktadır.

  105/A maddesinin 7.fıkrasında yer alan ve hükümlü hakkında denetimli serbestlik tedbiri

  uygulanmaya başladıktan sonra işlediği iddia olunan ve cezasının alt sınırı bir yıl veya daha

  TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ - HUKUK FAKÜLTESİ

  6

  fazla hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suçtan kamu davası açılmış olması halinde bu kişinin

  açık ceza infaz kurumuna gönderilebileceği şeklindeki düzenleme dikkat çekicidir. Koşullu

  salıverilmeye ilişkin düzenleme ile karşılaştırıldığında da çelişkilidir. Koşullu salıverilmenin

  kaldırılması için verilen mahkumiyet hükmünün kesinleşmesi gerekir ve bu kişi kapalı ceza

  infaz kurumuna alınır. Burada davanın açılmış olmasının yeterli görülmesi ve açık cezaevine

  gönderilebilmesi isabetli olmamıştır.

  III. Yukarıda da belirtildiği gibi, CGTİHK’ nin 107.maddesinin 2.fıkrası bakımından önerilen

  değişiklik ile süreli hapis cezasına mahkum edilmiş kişilerin cezalarının yarısını iyi halli

  geçirmek kaydıyla koşullu salıverilmeden faydalanabilecekleri düzenlenmektedir. Bu değişiklik

  ile mevcut düzenlemede yer alan 2/3 oranı azaltılarak yarısına indirilmektedir. Ancak bu kurala

  bazı istisnalar getirilmiştir:

  Türk Ceza Kanununun;

  a) Kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,

  b) İşkence suçundan (madde 94 ve 95) ve eziyet suçundan (madde 96) süreli hapis cezasına

  mahkûm olanlar,

  c) Cinsel saldırı (madde 102, ikinci fıkra hariç), reşit olmayanla cinsel ilişki (madde 104,

  ikinci ve üçüncü fıkra hariç) ve cinsel taciz (madde 105) suçlarından süreli hapis cezasına

  mahkûm olanlar,

  d) Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan (madde 102, 103, 104 ve 105) hapis

  cezasına mahkûm olan çocuklar,

  e) Özel hayata ve hayatın gizliliği alanına karşı suçlardan (madde 132, 133, 134, 135, 136,

  137 ve 138) süreli hapis cezasına mahkum olanlar,

  f) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) hapis cezasına

  mahkûm olan çocuklar,

  g) Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarından (madde 326 ilâ 339) süreli hapis

  cezasına mahkûm olanlar,

  cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden

  yararlanabileceklerdir. Ayrıca, suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün

  faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan

  mahkûm olan çocuklar hakkında koşullu salıverilme oranının üçte iki olarak uygulanacağı

  belirtilmektedir.

  Bu şekilde yapılan düzenlemeler sorunlara sebebiyet verebilir. Esas olan infaz hukukunda

  suçtan değil, suçludan harekettir. Örneğin, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, zimmet, rüşvet,

  irtikap gibi ağır cezaları gerektiren suçlar bakımından bu oranın neden 1/2 şeklinde uygulandığı

  sorgulanabilir.

  TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ - HUKUK FAKÜLTESİ

  7

  Yine 107.maddenin 4.fıkrasında yapılan değişiklik ile suç işlemek için örgüt kurmak veya

  yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçtan mahkumiyet halinde süreli hapis

  cezasına mahkûm edilmiş olanların cezalarının 2/3’ünü infaz kurumunda çektikleri takdirde,

  koşullu salıverilmeden yararlanabileceği düzenlenmiş, mevcut düzenlemeden farklı olarak bu

  suçlar bakımından 3/4'lük oran 2/3’e indirilmiştir. Ancak aynı zamanda Türk Ceza Kanunu’nun

  220.maddesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu bakımından cezaların alt ve üst

  sınırlarının artırılması teklifi dikkat çekici ve tutarsızdır.

  IV. CGTİHK’nin 108.maddesindeki mükerrirlere ve bazı suç faillerine özgü infaz rejimi ve

  denetimli serbestlik tedbirine ilişkin süreler bakımından da değişikliklere yer verilmiştir.

  Mevcut düzenlemeye göre tekerrür halinde işlenen suçtan dolayı mahkum olunan süreli hapis

  cezalarının 3/4'ünün infaz kurumunda iyi halli geçirilmesi gerekirken, Teklif ile bu oran 2/3’e

  düşürülmektedir. Bununla birlikte 1.fıkranın son cümlesine koşullu salıverilme oranı üçte ikiden

  fazla olan suçlar bakımından tabi oldukları koşullu salıverilme oranı uygulanacağı belirtilmiştir.

  Ayrıca 108.maddenin 9.fıkrasında birinci fıkraya atıfla koşullu salıverme sürelerinin, 26/9/2004

  tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 102 nci maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan

  cinsel saldırı suçundan, 103 üncü maddesinde tanımlanan çocukların cinsel istismarı suçundan,

  104 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında tanımlanan reşit olmayanla cinsel ilişki

  suçundan, 188 inci maddesinde tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti

  suçundan dolayı hapis cezasına mahkûm olanlar hakkında da uygulanacağı, eklenen değişiklik

  ile süreli hapis cezaları bakımından ise koşullu salıverilme oranının dörtte üç olarak

  uygulanacağı belirtilmektedir. Öncelikle belirtmem gerekir ki, koşullu salıverilmeye

  ilişkin bu düzenlemenin neden mükerrirlere ilişkin düzenleme altında yer aldığı

  anlaşılamamaktadır.

  Görülüyor ki, Teklif ile koşullu salıverilme bakımından dikkate alınacak oranların (1/2,

  2/3 ve 3/4) sayısı üçe çıkartılmaktadır. Bu farklılıkların da yasada mevcudiyeti

  karmaşalara neden olabileceği gibi, eşitlik ilkesi gerekçe gösterilerek konunun Anayasa

  Mahkemesi’nde tartışılması yüksek bir olasılık olarak gözükmektedir.

  V. Geçici Madde 6’da yapılan değişiklik teklifi ile kural olarak 30/3/2020 tarihine kadar işlenen

  suçlar bakımından, denetimli serbestlik tedbirinin düzenlendiği 105/A maddesinin birinci

  fıkrasında yer alan 1 yıllık süre 3 yıla çıkarılmaktadır. Kısacası, istisna haller bir kenara

  bırakılacak olursa 6 yıla kadar hapis cezasına mahkum olan bir kişi infaz kurumuna

  girmeyecektir. Yine 10 yıl hapis cezası alan bir kişi 2 yıl ceza infaz kurumunda kaldıktan sonra

  denetimli serbestlikten faydalanabilecektir. Sadece bu iki örnek bile söz konusu düzenlemenin

  TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ - HUKUK FAKÜLTESİ

  8

  ne kadar sorunlu olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla bu durumun adalet ilkesi ve kamu

  vicdanı açısından göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu tür sonuçlar ileride

  mağdurların fail olabilmesi ihtimalini bile artırabilir.

  26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kasten öldürme suçları (madde 81, 82

  ve 83), üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini

  savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle

  ağırlaşmış yaralama suçları, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu, (madde 87, fıkra iki,

  bent d), işkence suçu (madde 94 ve 95), eziyet suçu (madde 96), cinsel dokunulmazlığa karşı

  işlenen suçlar (madde 102, 103, 104 ve 105), özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar

  (madde 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti

  suçu (madde 188) ve İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci

  Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu

  kapsamına giren suçlar kapsam dışında bırakılmıştır.

  İnfaz hukukunda düzenlemeler yapılırken kazuistik bir metotla suçların tek tek

  sayılmasında karşılaşılabilecek sorunlar olduğu bilinmektedir. Çünkü bu metotta gözden

  kaçan hususlar olabileceği gibi eşitlik kuralına aykırı sonuçların ortaya çıkabilmesi de

  pekala mümkündür. Bu bağlamda Geçici madde 6’da yer alan kasten yaralama suçuna

  ilişkin bir örnek vermek isteriz. İlgili bölüm dikkatli okunduğunda TCK’nin

  86.maddesinin (3.fıkranın a ve b bentleri esas alınmış) yanı sıra 87.maddesinin de

  gözetildiği görülmektedir. Ancak 87.maddeye ilişkin olarak yalnızca parantez içerisindeki

  “madde 87 fıkra iki bent d” ibaresinin, yani kasten yaralama fiilinin mağdurun yüzünün

  sürekli değişikliğine neden olma halinin, denetimli serbestlik ile getirilen 3 yıllık sürenin

  dışında bırakıldığı anlaşılmaktadır.

  TCK’nin 87. maddesinin son fıkrası ise kasten yaralama sonucunda ölüm neticesinin

  meydana çıkmasına ilişkin sorumluluğu düzenlemektedir. Yani, çok daha ağır bir

  haksızlığı içermektedir ancak Geçici madde 6’nın 1.fıkrası bakımından istisnalar arasında

  sayılmamıştır. Verilen bu örnek dahi vurguladığımız eleştirinin ne kadar haklı olduğunu

  göstermektedir.

  Başka bir örnek fuhuş suçu bakımından verilebilir. Cinsel taciz suçundan mahkum olan

  birisi 105/A kapsamında denetimli serbestlik imkanından yararlanamayacak ancak fuhuş

  suçu failleri faydalanabilecektir. Bizim burada kastettiğimiz husus böyle bir metottaki

  sakıncalardır. Eğer cinsel tacizde bulunan bir kişi bu düzenlemeden yararlanamıyorsa

  fuhuş suçu faili de yararlanmamalıdır. Ancak herhalükarda bu metotla yapılan

  düzenlemeler şu anda saptayamadığımız başkaca örneklerin de mevcut olabileceğinin açık

  göstergesidir.

  TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ - HUKUK FAKÜLTESİ

  9

  Geçici madde 6’nın 2.fıkrasında ise, 30.03.2020 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından kural

  olarak sıfır-altı yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile yetmiş yaşını bitirmiş

  hükümlüler hakkında 105/A maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan 2 yıllık sürenin 4 yıl

  olarak uygulanacağı; maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle

  hayatını yalnız idame ettiremeyen altmışbeş yaşını bitirmiş hükümlülerin ise koşullu

  salıverilmeleri için ceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken süreler, azami süre

  sınırına bakılmaksızın 105/A maddesinde düzenlenen denetimli serbestlik tedbiri

  uygulanmak suretiyle infaz edilebileceği düzenlenmektedir.

  Bu fıkranın uygulanabilirliği bakımından Türk Ceza Kanununun kasten öldürme suçları (madde

  81, 82 ve 83), cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (madde 102, 103, 104 ve 105), özel

  hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (madde 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138) ve

  İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan

  suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar hariç tutulmuştur.

  Dikkat çekici olan husus, denetimli serbestlik uygulanabilirliği bakımından her iki fıkrada yer

  verilen istisnaların birbiriyle tam olarak örtüşmemesidir. Geçici madde 6’nın 1.fıkrasında yer

  verilen “üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini

  savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle

  ağırlaşmış yaralama suçları, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu, (madde 87, fıkra iki,

  bent d), işkence suçu (madde 94 ve 95), eziyet suçu (madde 96) ve uyuşturucu veya uyarıcı

  madde imal ve ticareti suçu (madde 188)” suçları Geçici madde 6’nın 2.fıkrasında yer alan

  istisnalar arasında yoktur. Bu noktada belirtmeliyiz ki, istisnalar içerisinde başkaca

  istisnalar yaratmak sakıncalı sonuçlar yaratabilecektir. Söz gelimi eziyet suçu Geçici

  madde 6’nın 1.fıkrasında istisnalar içerisinde yer almaktadır. Dolayısıyla kişi 30/3/2020

  tarihinden önce işlediği eziyet suçu bakımından denetimli serbestlikte öngörülen 3 yıllık süreden

  yararlanamayacaktır. Ancak bir sonraki fıkrada tekrar bir suç listesi verilmiş ve bu suçların

  işlenmemiş olması koşuluyla iki özel durumda daha uzun bir denetim süresi öngörülmüştür.

  Eziyet suçu ise bu defa bu liste içerisinde yer almamaktadır. Söz gelimi, 30/3/2020 tarihinden

  önce çocuğuna yönelik eziyet suçunu işleyen anne, Geçici madde 6’nın 1.fıkrasına göre altsoya

  karşı bu suçu işlediği ve bu suç istisnalar arasında sayıldığı için 3 yıllık süreden

  faydalanamayacaktır. Ancak bu annenin cezasının kesinleşmesine yakın bir zaman zarfında

  çocuk doğurması halinde, 0-6 yaş grubunda çocuğu olan anneler bakımından denetimli

  TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ - HUKUK FAKÜLTESİ

  10

  serbestlik süresi 4 yıl olarak uygulanacağından, bu sefer 6 yıla kadar aldığı hapis cezası nedeniyle hapse girmeyecektir.1

  Sonuç olarak, yukarıda belirttiğim eleştirilerin yanı sıra önerim şu şekildedir: Uygulamada ciddi bir karmaşa yaratabilecek ve adliyelere ciddi bir iş yükü getirecek bu düzenlemeden vazgeçilmelidir. İnfaz hukukundaki temel ilkeler gözetilerek hareket edilmeli ve suçtan değil, suçludan yola çıkılarak bir çözüm üretilmelidir. Kanımca İnfaz Kanunu’ndaki ilk düzenlemeler aslında yeterliydi. Ne var ki, gelinen noktada bu tartışmalar kamuoyunda özellikle de cezaevinde bulunanlar bakımından yüksek bir beklentiye sebep olmuştur. Diğer taraftan Covid-19 salgını nedeniyle de çok özel bir sağlık sorunu ile herkes karşı karşıya kalmıştır. İçinde bulunduğumuz bu şartları gözeterek mükerrirler, suçu meslek edinenler, itiyadi suçlular ayrımı yapılarak iki ayrı oran belirlenmeli, sistem son derece basit hale getirilmeli, cezaevlerindeki ihtiyacı da gözeterek belki de son bir kez denetimli serbestlik süresi bu ayrıma göre belirlenmelidir. Ancak herhalükarda denetimli serbestlik kurumundan vazgeçilmelidir. Virüs nedeniyle ise de tutuklu olanlar bakımından alternatif olan adli kontrol tedbirlerine başvurulabilir. Mahkumlar bakımından ise bu düzenleme kapsamında değil tüm mahkumlar bakımından Bilim Kurullarının da görüşü alınarak mümkünse infaz ertelemesi bu olağanüstü süreç geçene kadar düşünülmelidir. Şayet bu mümkün değilse mahkumlarla ilgili sağlıklarının korunması açısından gerekli olan her türlü hizmet verilmelidir.

  Prof. Dr. Fatih Selami MAHMUTOĞLU

  Türk Alman Üniversitesi

  Ceza Hukuku Öğretim Üyesi

  1 Belirtmelidir ki, yeni düzenlemenin kabulü halinde eziyet suçu(m.96) koşullu salıverilme bakımından CGTİHK’nin 107.maddesinin 2.fıkrasında sayılan istisnalar içerisinde yer aldığından koşullu salıverilme oranı 2/3 olarak uygulanacaktır.

  Devamı..
 • Korona Virüsü Nedeniyle İş Hukuku Kapsamındaki Uygulamalar - Av. Uğur Cebeci, Av. Barış Uysal

  KORONA VİRÜSÜ NEDENİYLE İŞ HUKUKU KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN UYGULAMALARA İLİŞKİN

  SIKÇA SORULAN SORULAR ve CEVAPLARI

  1 İşçiler ücretli ya da ücretsiz izne çıkartılabilir mi?

  Yıllık ücretli izin için işverenin işçiden onay alması gerekmemektedir, birikmiş izinler de dahil olmak üzere çalışan yıllık izne çıkartılabilir. İşçinin ücretli izne çıkmak istemesi halinde ise bu talebini bir ay önceden işverene bildirmesi ve işverenin bu talebe onay vermesi gerekmektedir.

  İşçinin ücretsiz izne çıkartılmasında ise işveren ücretsiz izne çıkartma teklifini işçiye iletmeli, işçi de 6 gün içerisinde buna yazılı onay vermelidir.

  2 İşçi ücretsiz izne çıkmak istemezse ne olur?

  İşçinin onayı olmadan işveren tarafından ücretsiz izne çıkartılması, iş sözleşmesinin feshi anlamına gelecektir. Bu takdirde işveren işçinin kıdem ve ihbar tazminatını ödemelidir.

  3 İş yerinde salgın hastalık nedeniyle 1 haftadan fazla süreyle işin durması halinde işveren fesh hakkı var mı?

  Salgın işçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebep sayılacağından çalışanın iş akdine kıdem tazminatı ödenmek kaydıyla haklı nedenle son verilebilir. (4857 sayılı kanunun md. 25/III)

  Bu durumda çalışan da 4857 sayılı kanunun md. 24/gereği iş akdini haklı nedenle feshedip kıdem tazminatı alma hakkını kazanabilir.

  4 Kısa Çalışma Ödeneği başvuru şartları nelerdir?

  Başvuru yapabilmek için genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz ve zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin en az 1/3 oranında azaltılması veya faaliyetin en az dört hafta süreyle durdurulması gerekmektedir.

  Kısa çalışmaya en az 4 haftalık ve maksimum (şimdilik) bir süre için başvurulabilmektedir.

  5 Kısa çalışma ödeneğinden hangi sektör ve büyüklükteki işverenler yararlanabilecektir?

  Kısa çalışma ödeneğinden kanun, tüzük, yönetmelik, genelge kapsamında kapsam dışına alınmamış tüm sektörler yararlanabilecektir.

  6 Kısa çalışma ödeneği uygulamasında kimler kapsam içinde olacaktır?

  Kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün boyunca hizmet akdine tabi olarak çalışmaya devam etmiş olan ve son üç yıl içinde 450 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş çalışanlar yararlanabilecektir.

  7 Emekli çalışanlar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecekler mi?

  Emekli çalışanlar hakkında sosyal güvenlik destek primi kesilmesi nedeniyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanılamayacaktır.

  8 Yabancı çalışanlar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecekler mi?

  4447 sayılı Kanun kapsamında yatırılması gereken işsizlik sigortası primlerinin yatırılmış olması hâlinde yabancı işçiler de uygulamadan faydalanabilmektedir.

  9 Bağkurlu çalışanlar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecekler mi?

  Kısa çalışma ödeneğinden 4/A’lı çalışanlar, yani işçi statüsünde çalışanlar yararlanabiliyor. İşçilerin maaşından işsizlik sigortası fonu için kesinti yapılıyor, Bağ-Kur’lulardan işsizlik fonu için kesinti yapılamıyor. Bu şartlarda bağkurlu çalışanlar kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayacak.

  10 Kısa Çalışma Ödeneğinden daha önce faydalanmış olan iş yerleri başvuru yapabilir mi?

  Daha önce farklı bir gerekçe ile kısa çalışmadan yararlanmış olan işyerleri de Koronavirüs kapsamında çalışmadan yararlanabilecektir.

  11 Başvuru usulü nasıl olacak?

  Kısa çalışma ödeneği başvurusu, Koronavirüs salgını nedeniyle bağlı bulunan İŞKUR birimin elektronik posta adresine (https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/basvuru-icin-gerekli-belgeler-ve-il-iletisim-adresleri/) gerekli evrakları göndererek yapılmaktadır.

  12 Kısa Çalışma Ödeneği uygunluk tespitini kimler nasıl yapacak?

  Uygunluk tespiti işyeri mahallinde yapılmayacak, belgeler üzerinde elektronik gönderilen bilgi ve belgeler üzerinden İş Müfettişleri tarafından yapılacaktır. Eksik belgelerin varlığı halinde İŞKUR tarafından işverenlerden eksikliklerin tamamlanması talep edilecektir.

  13 Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu yapan işverenin sigorta prim borcu ya da vergi borçlarının olması halinde başvuru red olur mu?

  Başvuru esnasında gönderilecek belgeler arasında yer alan ücret bordroları son 12 aya ait olması gerekmektedir. İşçi ücretlerinin, sigorta primlerinin, işsizlik sigortası primlerinin, vergilerinin ödenme şartı aranmamaktadır, başvuru esnasında işveren tarafından bunların tahakkuk ettirilmiş olması yeterli olacaktır.

  14 Kriterin sağlanıp sağlamadığı nasıl takip edilir?

  Şirket tarafından başvuru yapıldıktan sonra başvurunun kabul edilip edilmeyeceği ve kimlerin dahil edildiği bilgisi İŞKUR tarafından kişiye özel bilgilendirme ile paylaşılacaktır.

  15 Kısa çalışma ödeneği başvurusu ne zaman resmi olarak onaylanacak?

  Başvurular 2-60 gün içinde değerlendirilmektedir.

  16 Kısa çalışma ödeneği uygulaması ne kadar sürecek?

  Kısa Çalışma Ödeneği en fazla 90 gün sürmektedir. Şartlar 90 gün içinde düzelirse Kısa Çalışma Süresi için işveren iptal başvurusunda bulunacak.

  17 İŞKUR’dan ne kadar ödenek katkısı olacak?

  İşkur tarafından yapılacak ödeme, çalışanın son on iki aylık brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez. Bu kapsamda 1.752,40 TL ile 4.380,99 TL aralığında kısa çalışma ödeneği ödenebilmektedir.

  Kısa çalışmanın başladığı ilk hafta ödenek verilmemekte olup, işverence İş Kanunu çerçevesinde yarım ücret ödenmektedir.

  İŞKUR’un bununla ilgili bir matematik formülü var. Ödenekler bu formüle göre belirleniyor ve sigortalıya şahsi olarak bildiriliyor. Konuyla ilgili İŞKUR web sitesinden de ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi

  18 Kısa çalışma ödeneği dışında kalan maaşı işveren ödemek zorunda mı?

  İşverenin kısa çalışma başvurusu yaptığı çalışanlara, işkur tarafından ödenen tutar dışında kalan maaşı ödeme yükümlülüğü yoktur. Ancak işveren bu durumdaki personellerini uzaktan da olsa tam mesai çalıştıramaz.

  19 Ne kadar süre bu uygulama dahilinde maaş ödemesi yapılacak?

  Kısa Çalışma Ödeneği en fazla 90 gün ödenir.

  20 Söz konusu ödeme nereden ve nasıl alınacak?

  İşkur'dan çalışanın telefonuna mesaj gelecektir. Düzenlemeye göre ödemeler her ayın 5'inde PTT'den alınacak ancak son aşamada PTT önünde uzun kuyruklar oluşmaması adına çalışanların iban numaraları da müracaat esnasında kayıt altına alınmaya başlandı ve ödemeler çalışanların banka hesaplarına gönderilecek.

  21 Maaş dışında, yemek, yol, sosyal yardımlar vb. yan haklar üç aylık süreçte nasıl etkilenecek?

  'Kısa Çalışma' süresi boyunca işveren yemek yardımı ödemelidir ancak benzin/yol yardımı ödemeyebilir.

  22 Kısa çalışma başvurusu yapılması halinde fesh işlemi yapılabilir mi?

  Ahlak ve iyinet kurallarına uymayan vb haller (4857 md 25/II) dışında hiçbir işçi için fesh işlemi yapılamaz.

  23 Kısa çalışma başvurusu yapılması halinde kıdem süresi işliyor mu?

  Kısa Çalışma Süresi yıllık izin ve kıdem hak edişlerine dahil edilir.

  24 Kısa çalışma başvurusu yapılan çalışan hakkında devam eden icra kesintileri var ise kesintiler bu durumdan nasıl etkilenecek?

  Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu kabul olduktan sonra bordro hak edişi olmayacağından belirtilen dönem içerisinde “nafaka ödemeleri dışında” icra kesintisi de olmayacaktır.

  25 Kısa çalışma uygulaması süresinde SGK primleri kim tarafından yatırılacak, çalışanın nasıl bir kaybı olacak?

  Kısa çalışmada işçi kısa çalışma ödeneğinden ve genel sağlık sigortasından yararlanacak, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarından (iş kazası, meslek hastalığı, hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları) yararlanamayacaktır. SGK primi İşkur tarafından kısa vadeli yatırılacaktır. Bu da çalışanın genel sağlık hizmetlerinden yararlanabileceği fakat emeklilik süresine dahil edilmeyeceği anlamına gelmektedir.

  26 Covid 19 nedeniyle işverenin ISG (İş Sağlığı Güvenliği) anlamında alması gereken önlemler nelerdir?

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4. maddesine göre, işveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

  Bu sebeple öncelikle ISG talimatlarının TC Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ nün yayınladığı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınına Karşı İşyerlerinde Etkin Mücadele İçin Alınması Gerekli Tedbirler kapsamında güncellenmesi gerekir. Ayrıca iş yeri risk analiz raporunun güncellenerek işçilerin virüs ve virüsten korunma yolları hakkında bilgilendirilmeleri, işyerlerinde dezenfektasyon çalışmaları yapılması, işçilere koruyucu malzemelerin temini vb. önlemlerin kararlaştırılması gerekmektedir. Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ nün kendi resmi sitesinde yayınladığı ( https://www.ailevecalisma.gov.tr/isggm/haberler/koronavirus/ ) rehber, sunum ve bilgilendirme metinlerinin afiş olarak bastırılıp işyerinde çalışanlara gerekli bilgilerin verilmesi gerekmektedir. Uzaktan çalışan işçiler için de aynı çalışmasının yapılması gerekir. İşverenin Kanun’dan doğan bu yükümlülüklerini yerine getirmemesi hem cezai hem de hukuki sorumluluğunun doğmasına neden olacaktır.

  27 Covid 19 nedeniyle işçinin ISG anlamında işverenden tedbir alınması yönünde talep hakkı var mıdır? İşçilerin işverenden ISG anlamında gerekli tedbirlerin alınması için talepte bulunma hakları vardır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13. maddesinde, ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanların iş sağlığı ve güvenliği kuruluna, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebileceği düzenlenmiştir. İşçilerin, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınma hakkı bulunmakla beraber, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmaması halinde işçiler’e İş Kanunu’nun 24. maddesine dayanarak iş sözleşmelerini haklı nedenle fesih etme hakkı vermektedir.

  28 İş kazasının kanuni tanımı nedir?

  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. maddesinde iş kazası;  Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,  İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,  Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,  Bu Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,  Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında

  meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olay olarak tanımlanmıştır.

  29 Çalışmalarına tam süreli ya da kısmi süreli devam eden işçinin Covid 19 testlerinin pozitif çıkması halinde bu durum iş kazası olarak değerlendirilebilir mi?

  Burada önemli olan husus, Koronavirüs’ün nerede ve ne zaman bulaştığının tespitidir. Zira pandemik bir hastalık olarak nitelendirilen Koronavirüs’ün işçiye işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle görevini icra ederken bulaşabilme ihtimali olduğu kadar, bulunduğu başka bir ortamda da bulaşabilme ihtimali vardır. İşçinin, işveren tarafından yürütülmekte olan iş sebebiyle bu hastalığa yakalandığının tespit edilmesi durumunda söz konusu olay iş kazası kapsamında değerlendirilebilecek ve işveren sorumlu tutulabilecektir.

  30 Uzaktan çalışma uygulamasında evde gerçekleşebilecek her kaza iş kazası mı sayılır?

  Uzaktan çalışma uygulamasında da; evde gerçekleşebilecek her kaza iş kazası sayılmamakla birlikte, uzaktan çalışma kapsamında çalışacak personellerin evlerinde görevlerini ifa etmeleri sırasında iş ile ilgili olarak kaza geçirmeleri halinde, söz konusu kaza evde gerçekleşmiş olsa dahi iş kazası olarak kabul edilecektir.

  31 Covid 19 nedeniyle karantina altına alınan işçi iş göremezlik raporu alabilecek midir?

  Çalışan hastalar gerek karantina gerek tedavi süresince istirahat raporlarına istinaden hastalık sigortası kapsamında istirahat sürelerinin 3. Gününden itibaren geçici iş göremezlik ödeneğinden (rapor parası) yararlanabileceklerdir.

  32 Yurt dışından dönüp 14 gün karantina altında olan çalışanların satüsü nedir?

  Sağlık Bakanlığı’nca yurtdışından dönenlerin virüsün kuluçka süresi olan 14 boyunca kendilerini evde izole etmeleri gerektiği, bu süre için de 14 gün süreli rapor verilmesi konusunda hekimlerin bilgilendirildiği açıklanmıştır. Bu durumda olanlara pasaportları ile birlikte müracaat etmeleri halinde istirahat raporu verilecek ve istirahat sürelerinin 3. Gününden itibaren geçici iş göremezlik ödeneğinden (rapor parası) yararlanabileceklerdir.

  33 İşyerinde Virüsün Tespiti Halinde İdari Makamlara Bildirim Yükümlülüğü var mıdır? İşçilerinin birisinde Covid-19 vakası tespit edilen işveren, bu personel için gerekli karantina tedbirlerinin alınması amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Birimi’ne derhal bilgi vermelidir. Aksi halde idari ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecektir.

  Cebeci Uysal Hukuk Danışmanlık

  ugur@cebeciuysal.com av.barisuysal@gmail.com

  Devamı..

Makaleler

Popüler